Đào tạo theo đơn đặt hàng

Bên cạnh các chương trình đào tạo trực tiếp tại các phân viện (Campus) của EAS Việt Nam. EAS Việt Nam cũng cung cấp các khóa huấn luyện theo đơn đặt hàng của tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế. Chương trình đào tạo được thiết kế theo các CASE STUDY mang bản quyền của mỗi đơn vị theo yêu cầu. Các chương trình được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Xem chi tiết